Peru Vlog #3; Religion and Oppression Through Art

December 6th, 2017 by Chinyere Nwankudu

Peru Vlog #2; Best Uber Ride Ever

December 6th, 2017 by Chinyere Nwankudu

Peru Vlog #1; Why I Love Discotecas

December 6th, 2017 by Chinyere Nwankudu

South Africa Vlog #5; Not All Africans Are The Same!

December 6th, 2017 by Chinyere Nwankudu

South Africa Vlog #4; “If” by Davido

December 6th, 2017 by Chinyere Nwankudu